سمیه مازنی

من از سال 1391 در مجموعه بزرگ پارسیان هوشمند به عنوان یکی از کارشناسان واحد پایگاه داده –  که فعالیت آن استخراج اطلاعات مالی حسابرسی شده شرکت های بورسی، فرابورس و غیربورسی به منظور محاسبات شاخص های مالی، اقتصادی و  بهره وری در سایت تخصصی ipcapital.ir می باشد- مشغول فعالیت شدم. همچنین طی این سال ها، دیگر زمینه های گروه مثل بررسی و تجزیه و تحلیل شاخص های مالی بنگاه های اقتصادی، رتبه بندی اعضای اتاق ایران، دوره های مختلف جشنواره ملی بهره وری، دوره های سطح سه بهینه کاوی و آشنایی با مفاهیم و اندازه گیری شاخص های بهره وری را تجربه کرده ام.