ساعت کار مجموعه پارسیان هوشمند، 8صبح تا 8 صبح می باشد!
ماموریت ما در این مجموعه، تحقق آمال و آرزوهای مشتریانمان است.