پیام روز ملی کیفیت – 18 آبان 1399

پیام روز ملی کیفیت – 18 آبان 1399

سیستم ها نقش مهمی دربهبود کیفیت زندگی شهروندان دارند
فرشید شکرخدایی؛نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران؛ ارتقاءعملکرد سیستم ها را عامل رشد وتوسعه کیفی سطح زندگی شهروندان درکشورعنوان کرد.
“دکتر فرشید شکر خدایی “به مناسبت گرامیداشت روزملی کیفیت که به همت انجمن مدیریت کیفیت ایران به شکل مجازی برگزارمی شود ،ضمن تاکید برنقش واهمیت نظام یکپارچه سیستم ها تصریح کرد، درکشورما مجموعه ای ازعوامل مانع ازتوسعه کیفیت زندگی دربین شهروندان است؛ اگرکیفیت زندگی را لذت بردن و استفاده شهروندان ازالگوهای رفاه اجتماعی بدانیم، متاسفانه شاخص هایی که دراین رابطه وجود دارند شاخص های مطلوبی نیستند