مرکز ملی اندازه گیری توان اجرایی

مرکز ملی اندازه گیری توان اجرایی

رویکرد جشنواره ملی بهره وری در سطح خرد ایجاد مراکز ملی به منظور پر نمودن فضاهای خالی موثر و کلیدی در رشد و شکوفایی اقتصادی و ارتقای رقابت پذیری در سطح کلان می باشد. از این رو با شناسایی نقاط قابل بهبود در فضای کسب و کار و عوامل تاثیر گذار بر آن ها، از مسیر خرد به کلان برای تحقق این مهم عمل می شود.

در راستای ایفای نقش پیشبرنده در افزایش بهره وری سازمانها و شرکت های کشور، همچنین افزایش توان رقابت پذیری سازمان ها و بنگاه های ایرانی در محیط کسب و کار  ملی و بین‌المللی، مرکز اندازه گیری توان اجرایی به منظور اندازه گیری و ارتقاء توان اجرایی از فروردین ماه 1394 راه اندازی گردید.

بیشتر بخوانید . . .