مرکز مطالعات اقتصادی ایرانیان

مرکز مطالعات اقتصادی ایرانیان

مرکز مطالعات اقتصادی ایرانیان با ماموریت ارایه تحلیل های کاربردی و علمی و اقتصادی و در جهت تعالی مفهوم مطالعات اقتصادی و ارتقا جایگاه آن در تصمیم سازی های خرد و کلان بنگاه ها و موسسات اقتصادی ایران را اندازی گردید.

* مهمترین خدمات مرکز

  • تحلیل بنیادین ارزش سهام
  • تعیین پایداری بنگاه باتوجه به تجزیه و تحلیل ارزش افزوده
  • تجزیه و تحلیل علل تغییرات شاخص ها مالی ، اقتصادی و بهره وری
  • تعیین نقاط قوت و ضعف شرکتها از لحاظ برنامه ریزی راهبردی در مباحث مالی ، اقتصادی و بهره وری
  • تعیین اولویت بندی مناسب در زمینه های مختلف جهت انجام سرمایه گذاری آنالیز زنجیره تامین و عرضه بر اساس شاخص های مالی ، اقتصادی و بهره وری آنها

بیشتر بخوانید . . .