با حفظ و ارتقاء شاخص های کیفیت رشد نرخ ارز،می تواندمنجربه توسعه فعالیتهای صادراتی شود

با حفظ و ارتقاء شاخص های کیفیت رشد نرخ ارز،می تواندمنجربه توسعه فعالیتهای صادراتی شود

حسن فروزان فردعضوهیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران”به مناسبت 18 آبان ، روزملی کیفیت، تصریح کرد: اگرسیاست ها و راهکارهای بهتری با توجه به تحولات اقتصادی اتخاذ می شد، می توانستیم ازفرصت تغییرات نرخ ارز وضعیف شدن پول ملی درجهت توسعه فعالیتهاتی صادراتی، با حفظ وارتقاء شاخص های کیفیت ،ازاین فرصت به شکل مطلوب استفاده کنیم.
وی دردامه گفت:مسایل اقتصادی واقتصاد سیاسی که طی سالهای اخیر با آن مواجه هستیم به گونه های مختلف واززوایای متعدد برموضوع کیفیت ومدیریت کیفیت درفضاهای کسب وکارتاثیرگذاربوده وهست واحتمالاً این تاثیرات بیشترنیزمی شود.

همچنین تورم افسارگسیخته وتغییرقیمت ارزدرکشوروموضوعات سیاسی که زمینه ی برقراری ارتباطات تجاری واقتصادی را حتی با همسایگان به دشواری انداخته است، مواردی است که می تواند به شکل غیرمستقیم تهدید کننده مدیریت کیفیت درعرصه های فعالیت اقتصادی وبه خصوص تولید باشد.

وقتی به دلایل غیراقتصادی وغیرمدیریتی برای یک بنگاه زمینه های فعالیت حرفه ای محدود ترمی شود، ممکن است این خطربه وجود آید که مدیران ارشد جهت حفظ بنگاه به سراغ محدودیت های موجود رفته و آنها را به رسمیت شناخته وموضوع کیفیت با چالش مواجه شود،که عامل اصلی چنین رویکردی اندیشه ایرانی نیست، بلکه محدودیت ها مدیران را به این سمت سوق می دهند.به همین دلایل درطی سالی گه گذشت مسئولان درحوزه ی کنترل کیفیت ومدیریت کیفیت تلاش کردند با این تقابل احتمالی به شکل موثر برخورد کرده و زمینه را جهت پایداری حداقل های کیفی فراهم کردند.

اودرادامه تصریح کرد،درشرایطی قرارداریم که علی رغم فرصت های مهمی که برای توسعه فعالیت های صادراتی درعرصه ی منطقه ای به علت تغییرات قیمت ها برای کشورایجاد شده،اما به دلیل برخی ممانعت ها و بخشنامه های بانک مرکزی و وزارت سمت و سازمان توسعه تجارت، زمینه برای عرصه ی کیفی محدود ترشده است وباعث شده درداخل بمانیم و با کاهش توان جدی مصرف کننده داخلی برای مصرف کالای کیفی نگران این باشیم که برسرکیفیتی که سالها برای آن درعرصه های مختلف صنعتی زحمت کشیدیم چه خواهد آمد.

فروزان فرد درادامه تاکید کرد، کیفیت ضمن این که شرایط  را برای زندگی شرافتمندانه شهروندان فراهم می کند،زمینه ی توسعه کیفیت درمحصولات و خدمات را نیزبه وجود می آورد.

وی درپایان اظهارامیدواری کرد که امسال نیزبا وجود همه ی محدودیت ها همچنان پای مردانه برموضوع مدیرت کیفیت ایستادگی شود تا درفرصت های مناسب این پتانسیل ها به دستاوردهای ملی ومیهنی افزوده شوند.