سمیه اشتری ماهینی

 

    نام و نام خانوادگی : سمیه اشتری ماهینی                                              نام پدر : شعبانعلی
    تاریخ تولد : 1362                                                                     محل تولد :تهران
ashtari@irpmc.ir


 

میزان تحصیلات

ردیف
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
گرایش
موسسه آموزشی
تاریخ اخذ

1

کاردانی

حسابداری

آب
دانشگاه علمی کاربردی

1389

§         مسئول اداری

سوابق کاری
 

ردیف

محل فعالیت

سمت

تاریخ فعالیت

1.    

فروشگاه نیاز- (83-85)

صندوق دار

86-83

2.    

شرکت کنترل قدرت

مسئول دفتر

1386

3.    

شرکت مهندسی مشاور

مسئول ورود اطلاعات
1386

4.    

شرکت بازرگانی پارس رایحه ساز(مولان)

منشی- کمک حسابدار
88-86

5.    

مرکز مدیریت بهره وری

مسئول اموراداری
90-89

6.    

گروه پارسیان هوشمند

مدیر اداری

90- تا کنون 
آشنایی با نرم افزارهای:
 

ردیف

 

 

 

 

1.    

Microsoft affice

 

 

 

2.    

power point

 

 

 

3.    

 Crystal report

 

 

 

4.    

SWIF

 

 

 

5.    

multimedia