جشنواره انتخاب واردکنندگان نمونه

جشنواره انتخاب واردکنندگان نمونه

نمی توان انکار کرد که واردات، بخشی از تجارت خارجی کشور است که همه کشور ها نسبت به آن اقدام می کنند و نمی توان کشوری را در دنیای امروز پیدا کرد که درهای تجارت خارجی خود را به سوی دنیا بسته و واردات را کلا متوقف کرده باشد؛ ولی متاسفانه برخی افراد با تابو سازی از واردات، شرایطی را به وجود آورده اند که واردات به صورت چراغ خاموش صورت بگیرد. این درحالی است که باید تلاش کرد با بازآفرینی تصویر صحیح واردات، این هیبت موهوم را در هم بشکنیم. واردات الزاما برهم زننده تولید و اشتغال نیست؛ بلکه می تواند مقوله ای اشتغال زا بوده و در راستای تقویت تولید ملی باشد. باید به واردات به عنوان بخشی از واقعیت تجارت خارجی کشور نگاه شود که می تواند به تحریک تولید داخلی، ورود تکنولوژی تولید و همچنین صیانت از حقوق مصرف کننده منجر شود. آنچه که مخرب است و تولید ملی را در سراشییب و قهقرا قرار می دهد، قاچاق است. واردات شفاف توسط واردکنندگان شناسنامه دار، یک فعالیت تجاری در چهارچوب قانون است که باید مورد حمایت قرار گیرد وصد البته در مقابل این اعتماد و این حمایت، واردکنندگان نیز وظایف و مسئولیت هایی دارند که باید به شکل صحیح از عهده آن برآیند

بیشتر